Anunț concurs consilier achizitii publice,

0
944

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Scaesti, cu sediul în com. Scaesti, sat Scaesti jud. Dolj, cod fiscal 4554165, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scaesti:

Ø 1 post de consilier achizitii publice, – Primăria comunei Scaesti, structura Achizitii publice
Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menţionat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii de participare specifice:
Nr FUNCŢIA NR. POSTURI CONDIŢII
1. Consilir achizitii publice
1 post – studii superioare juridice

– vechime în muncă şi de conducător auto cu permis B,C,D nu se cere;
– stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat;
– asigură transportul elevilor de la domiciliu din comuna Turţ, la şcoală şi retur;
– posedă bune cunoştinţe de mecanică auto; – verifică zilnic starea tehnică a maşinii;
– asigură starea de curăţenie a maşinii; – completează zilnic foile de parcurs;
– se ocupă de efectuarea la zi a ITP;
– ajută elevii la urcarea şi coborârea din maşina;
– menţine maşina în stare bună de funcţionare;
– efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile instituţiei;
– abilităţi de relaţionare-comunicare;
– abilităţi pentru munca în echipă;
– disponibilitate la un program flexibil.
Concursul constă în trei etape succesive :
Ø selecţia dosarelor;
Ø proba scrisă;
Ø interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Scaesti, Sala de şedinţe, după cum urmează:
-proba scrisă 12.09.2016, ora 10.00,
-interviu 14.09.2016, ora 10.00.
Data publicării şi afişării anunţului : 19.08.2016.
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii si afisarii anuntului, respectiv de la 22.08.2016 pana la data de 02.09.2016, ora 14.00, la Primaria comunei Scaesti, Birou Secretarul comunei Scaesti.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) curriculum vitae – CV;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi respectiv în cea de conducător auto;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;
h) aviz psihologic.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul scaiesti.info.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Scaesti – Birou Secretarul comunei Scaesti-d-na Calota Irena-daniela (Secretarul Comisiei de concurs), telefon / fax 0251447007, zilnic între orele 9.00-13.00.

PRIMAR,
Mateescu Mihaela

TEMATICA
pentru concursul de ocupare a postului de Sofer

 • Cunoştinţe de legislaţie rutieră;
  • Cunoştinţe de mecanică auto;
  • Timpul de conducere;
  • Pauze şi perioade de odihnă;
  • Utilizarea aparatului tahograf;
  • Obligaţiile operatorilor de transport şi ale conducătorilor auto;
  • Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activiăţi mobile de transport rutier de persoane;

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de Sofer,

Etapa I – proba scrisa;
Etapa II – interviu;
1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare:
Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,

Mateescu Mihaela

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SOFER, TREAPTA I, CATEGORIA B, C si D

Nr.
Crt. Activitati Data
1. Publicarea anuntului 19.08.2016
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la Primaria comunei Turt
3 Selectia dosarelor de catre membrii Comisiei de organizare si desfasurare a concursului
4 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
5 Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor la
6 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor
7 Sustinerea probei scrise la Primaria comunei Turţ 12.09.2016, ora 10.00
8 Afisarea rezultatelor la proba scrisa 12.09.2016
9 Depunerea contestatiilor privind rezultatele obtinute la proba scrisa la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Turnu Rosu 13.09.2016
10 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 13.09.2016
11 Sustinerea interviului la Primaria comunei Turt 14.09.2016, ora 10.00
12 Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului 14.09.2016
13 Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Turnu Rosu 15.09.2016
14 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 15.09.2016
15 Afisarea rezultatului final al concursului 15.09.2016
16 Numirea pe functie 15.09.2016

PRIMAR,
Mateescu Mihaela